Blogia
Ensino de segundas linguas

Programación de catalán como L2

Programación de catalán como segunda lingua na escola

GENERALITAT DE CATALUNYA : Nivell Inicial de Català. A1

Usuari Basic. Per a escolars de 8 a 16 anys.


GENERALITA DE CATALUNYA : Programaciò de Llengua Catalana per l´alumnat nouvingut.